Algemene voorwaarden en consumenteninformatie

§ 1 basisbepalingen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen Sportsfreund Inh. Christian Lademann, Gärtner Str. 10 in 13055 Berlin, Deutschland - hierna te noemen aanbieder - en de klant, die worden gesloten via de website http://www.equator-cycling.com/nl van de aanbieder zijn. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant tegengesproken.
Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat handelt in het kader van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.
De contracttaal is Duits. De contracttekst wordt niet opgeslagen door de aanbieder en is niet langer toegankelijk voor de klant na het plaatsen van de bestelling. De klant kan de contracttekst afdrukken voordat hij de bestelling plaatst met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch opslaan.
De bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden onafhankelijk per e-mail naar de klant verzonden.

§ 2 Onderwerp van het contract

Het doel van het contract is de verkoop van goederen. De details, met name de essentiële kenmerken van de goederen, zijn te vinden in de artikelbeschrijving en de aanvullende informatie op de website van de aanbieder.

§ 3 Sluiten van het contract

De productpresentaties van de aanbieder op internet vormen geen bindend aanbod om een
De klant kan zijn aankoopaanbieding telefonisch, per e-mail of schriftelijk of via het online bestelsysteem indienen.
Bij aankoop via het online bestelformulier worden de te kopen goederen in de "winkelwagen" geplaatst. De klant kan de overeenkomstige knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Nadat u de pagina "Afrekenen" hebt opgeroepen en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Voordat de bestelling wordt geplaatst, heeft de klant de mogelijkheid om alle informatie opnieuw te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug" -functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door de bestelling in te dienen met de knop "kopen", geeft de klant een bindend aanbod van de aanbieder.
De klant ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van zijn bestelling, die nog niet tot het sluiten van het contract leidt.
De aanvaarding van het aanbod (en dus het sluiten van het contract) vindt in elk geval plaats door bevestiging in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail), waarin de klant wordt bevestigd dat de bestelling of levering van de goederen is verwerkt of door de goederen te verzenden.
Als de klant binnen 5 dagen geen orderbevestiging of kennisgeving van levering of geen goederen heeft ontvangen, is hij niet langer aan zijn bestelling gebonden. In dit geval worden alle reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.
De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail.
De klant moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat hij bij de provider heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.

§ 4 prijzen, verzendkosten

De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn definitieve prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.
De verzendkosten zijn inbegrepen in de aankoopprijs.
De klant ontvangt een factuur met btw.

§ 5 betalings- en verzendvoorwaarden

De voorwaarden voor betaling en verzending zijn te vinden onder de knop met dezelfde naam in de navigatie.
Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.
Als, in tegenstelling tot de verwachtingen, een door de klant besteld product niet beschikbaar is ondanks de tijdige sluiting van een toereikende dekkingstransactie om een.
Voor consumenten is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van het verkochte ding alleen op de klant overgaat wanneer de goederen worden overgedragen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is.
Als de klant ondernemer is, zijn levering en verzending op eigen risico.

§ 6 Retourkosten bij uitoefening van het herroepingsrecht

In het geval dat het wettelijke herroepingsrecht van toepassing op consumenten in overeenkomsten voor verkoop op afstand wordt overeengekomen, draagt

§ 7 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als het claims betreft uit dezelfde contractuele relatie.
De goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
Als de klant een ondernemer is, geldt ook het volgende:
a) De aanbieder blijft eigenaar van de goederen totdat alle claims uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Pandgeving of overdracht als zekerheid is niet toegestaan
b) De klant kan de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt
c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerft de aanbieder het gezamenlijke eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding tussen de factuurwaarde van de gereserveerde goederen en de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking.
d) De aanbieder verbindt zich ertoe de effecten waarop hij recht heeft op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van het effect van de aanbieder de te beveiligen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De aanbieder is verantwoordelijk voor het selecteren van de vrij te geven effecten.

§ 8 garantie

De wettelijke voorschriften zijn van toepassing.
Als consument wordt de klant gevraagd om de goederen onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren bij levering en om klachten zo snel mogelijk te melden aan de aanbieder en de expediteur. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op de wettelijke garantieclaims.
Voor zover de klant ondernemer is, geldt in afwijking van lid 1 het volgende:
a) Alleen de eigen informatie van de leverancier en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar niet als andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) De klant is verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en de leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te brengen van alle zichtbare gebreken; tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later na ontdekking worden vastgesteld. In geval van schending van de verplichting tot onderzoek en kennisgeving van gebreken, is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten.
c) In geval van defecten biedt de aanbieder een keuze voor reparatie of vervangende levering. Als de correctie van het defect twee keer mislukt, kan de klant een korting aanvragen of het contract intrekken. In geval van rectificatie hoeft de aanbieder niet de verhoogde kosten te dragen die zijn gemaakt door de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering te verplaatsen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
d) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing op verwijtbaar veroorzaakte schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid toe te schrijven aan de aanbieder en grove nalatige of opzettelijk veroorzaakte schade of kwaadwilligheid van de zijde van de aanbieder, noch op verhaalclaims in overeenstemming met §§ 478, 479 BGB.

§ 9 aansprakelijkheid

(1) De aanbieder is volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan het leven, ledematen of gezondheid, in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleuze verbergen van een defect, in de veronderstelling van de garantie voor de kwaliteit van het object van aankoop, in geval van schade na de wet op productaansprakelijkheid en in alle andere wettelijke gevallen.
(2) Indien essentiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is de aansprakelijkheid van de aanbieder in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de contractspecifieke, te verwachten schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zou kunnen brengen, evenals verplichtingen die het contract de aanbieder oplegt op basis van de inhoud ervan om het contractuele doel te bereiken, waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en de klant kan regelmatig vertrouwen op compliance.
(3) In geval van schending van onbeduidende contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuimen uitgesloten.
(4) Datacommunicatie via internet kan niet gegarandeerd foutloos en / of altijd beschikbaar zijn volgens de huidige stand van de techniek. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daar aangeboden diensten.

§ 10 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing, met uitzondering van het VN-verkooprecht. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstbeginsel).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relatie met de aanbieder en de plaats van jurisdictie is de locatie van de aanbieder, voor zover de klant geen consument is, maar een handelaar, publiekrechtelijke of publiekrechtelijk bijzonder fonds. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om de rechtbank ook op een andere juridische plaats van jurisdictie te bellen, blijft onaangetast.